In het kort

  • Aan de tegenpartij kan in juridische zin iets verweten worden als hij of zij schuld heeft aan uw opgelopen letsel door bijvoorbeeld een onrechtmatige daad, wanprestatie of risicoaansprakelijkheid
  • U kunt een schadevergoeding van de wederpartij vorderen voor uw opgelopen letselschade als deze juridisch gezien aansprakelijk is. Tevens dient er sprake te zijn van een causaliteit (oorzakelijkheid) tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de opgelopen letselschade
  • Letselschade kan bestaan uit lichamelijke als psychische letsel dat is ontstaan door bijvoorbeeld een ongeval
  • LegisActio is gespecialiseerd in letselschade ontstaan door een verkeers- of bedrijfsongeval. Onze letselschade juristen staan gratis in voor uw belangen en streven naar een maximale genoegdoening!

Heeft u recht op gratis juridisch advies bij letselschade?

Letselschade

Letselschade kan het leven van het slachtoffer op stelten zetten. Als eerst is er sprake van de nasleep van het ongeval ansicht. Dit levert de nodige emotionele en geestelijke ongemakken op. Voorts is er sprake van pijn en leed door het opgelopen letsel. De financiële consequenties door het ongeval kunnen het slachtoffer in een nog benardere positie brengen. Al met al, zijn er behoorlijk veel zaken die op het slachtoffer afkomen. Hierbij is het moeilijk om naast het herstellen ook nog alle administratieve zaken in goede banen te leiden. Om het overzicht te behouden en zo goed mogelijk met de gevolgen van uw opgelopen letsel om te gaan, treft u hieronder een stappenplan aan van LegisActio.

Stappenplan LegisActio

Ongeval

Jammer genoeg heeft u een ongeval gehad waarbij u letsel heeft opgelopen.

1
Aansprakelijkstelling

We zoeken uit wie het beste aansprakelijk gesteld kan worden en stellen deze aansprakelijk. Wijst de tegenpartij deze af, dan voeren we verweer

3
Herstel

In deze fase wachten we uw herstel af en nemen regelmatig contact met u op om te vragen hoe het met u gaat. Tevens verzamelen we medische gegevens van u en in de situatie dat dit nodig is vragen we medisch advies aan een van onze medische adviseurs. 

5
Blijvende klachten?

In de situatie dat u niet volledig hersteld van uw letsel, zorgen we ervoor dat we inzichtelijk krijgen hoe dit zich in het vervolg zal ontwikkelen. Hierbij nemen we de toekomstige schade ook mee in uw schadestaat.

7
Intakegesprek

Nadat u contact heeft opgenomen met ons, komt een letselschade-expert van LegisActio bij u thuis langs om de mogelijkheden te bespreken.

2
Berekenen schade

We houden de schade die u lijdt bij in uw schadestaat. Tevens vragen we in deze fase een voorschot aan. Hiermee kunt u alvast een aantal kosten (ontstaan door het ongeval) dekken.

4
Bent u helemaal hersteld?

Dan wikkelen we uw zaak af en zorgen we voor een deugdelijke genoegdoening. Ook zorgen we dat de slotbetaling geheel belastingvrij is!

6
Nazorg

In de situatie dat u een aanzienlijke schadevergoeding heeft ontvangen, kunnen wij een financieel specialist inschakelen die u daarmee kan begeleiden. U kunt ons na het afwikkelen van uw zaak altijd benaderen voor nadere vragen.

8

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die een slachtoffer heeft opgelopen door lichamelijke of geestelijke letsel en de voortvloeiende beperkingen daardoor. Letselschade kan opgelopen worden in verschillende situaties.
U kunt letsel oplopen in het verkeer, door geweldsmisdrijven, tijdens uw werk of door een medische fout. Dit kan allemaal ontstaan door toedoen van een ander of soms zelfs door uw eigen fout. In beide situaties kan uw letselschade verhaald worden op de verzekeringsmaatschappij die dit risico draagt.

Soorten letselschade

Letselschade is een breed begrip. Onder letselschade wordt het volgende verstaan: een kwetsuur aan lichaam of geest. Een kwetsuur kan weer bestaan uit bijvoorbeeld een schram, een breuk, inwendig letsel of verbranding. Ook kan het opgelopen letsel bestaan uit psychische klachten. De zwaarte van het opgelopen letsel zal in grote mate bepalen wat uiteindelijk de hoogte van de schadevergoeding zal zijn.

Materiële schade

Onder deze schadepost valt de schade die aan uw goederen is gebracht. Hierbij moet u denken aan materiële zaken, zoals uw voertuig, kleding, laptop, telefoon, ziekenhuiskosten, verpleging thuis, vervoer en misgelopen inkomsten uit arbeid.

Immateriële schade

Ook bekend als smartengeld. Deze schadepost is de schade die aan uw geest is toegebracht.
Hierbij moet u denken aan gederfde levensvreugde door verdriet, pijn en leed dat u heeft gehad door het ongeval.

Als letselschade-expert maken wij onderscheid tussen lichte tot matige letselschade en ernstige letselschade om tot een juiste schadeclaim te komen. Aan de hand hiervan berekenen wij uw letselschade, waarbij rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van het geval.

Lichte tot matige letselschade

Onder lichte letselschade vallen letsels die normaal bezien goed kunnen genezen zonder verdere blijvende gevolgen, denk daarbij aan: enkelvoudige botbreuken, schrammen, brandwonden en blauwe plekken.

Ernstige letselschade

Het berekenen van ernstige letselschade is vaak een ingewikkelde klus. Onder ernstige letselschade vallen bijvoorbeeld gecompliceerde botbreuken, inwendig letsel, whiplash, lichte hoofdletsel en inwendig letsel.

In de bovengenoemde gevallen kunt u waarschijnlijk een langere periode niet meer werken of moet u zich zelfs laten omscholen. Het kan zelfs voorkomen dat u voor altijd arbeidsongeschikt raakt. Het berekenen van de hoogte van de schadevergoeding in dit soort gevallen is vaak complex. Dit omdat de schade zich over vele jaren kan uitstrekken.

Juridisch kader voor aansprakelijkheid

Het verhalen van uw letselschade op de tegenpartij is enkel mogelijk als de wederpartij in juridische zin aansprakelijk is voor uw schade. Ook dient daarbij een causaal verband aanwezig te zijn tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de ontstane schade.

Verwijtbaarheid
De tegenpartij kan juridisch iets verweten worden als hij enigszins schuld heeft aan uw letsel. Wettelijk gezien bestaan er verschillende vormen van verwijtbaarheid in de zin van schuld, zoals:

  • Onrechtmatige daad: De tegenpartij handelde verwijtbaar onrechtmatig, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval. Als iemand u bijvoorbeeld van achter aanrijdt terwijl u voor een rood stoplicht aan het wachten bent, dan handelde hij onrechtmatig.
  • Wanprestatie: Dit is het geval als de tegenpartij zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt. Een werkgever is bijvoorbeeld op grond van de arbeidsovereenkomst gehouden de werknemer een veilige werkomgeving te bieden. Doet hij dit niet en ontstaat daardoor een ongeval op de werkvloer met letselschade als gevolg, dan is er sprake van een toerekenbare tekortkoming van de werkgever en zal hij de schade aan u moeten betalen.
  • Risicoaansprakelijkheid: Hierbij is er eigenlijk geen sprake van schuld of verwijtbaar gedrag. Volgens de wet kan iemand ook aansprakelijk gehouden worden door een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit. Bijvoorbeeld: ouders zijn aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen van minderjarige kinderen. Een werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn of haar werknemer. De bezitter van een (huis)dier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het dier.


Causaal verband (oorzakelijkheid)
Tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en het letsel dient een oorzakelijk verbandaanwezig te zijn. Met andere woorden: Het letsel dient het gevolg te zijn van het ongeval. Een causaal verband ontbreekt bijvoorbeeld als het letsel ook zou zijn ontstaan als hetongeval niet had plaatsgevonden.

Het is ook mogelijk dat het slachtoffer gedeeltelijk eigen schuld heeft aan het ongeval. In datgeval bestaat er niet een volledig causaal verband tussen daad en de ontstane schade en zalde veroorzaker dan ook maar gedeeltelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

In beginsel dient het slachtoffer de causaliteit te bewijzen. In sommige gevallen wordt echterde bewijslast op grond van de wet omgekeerd (wettelijke conversie): De veroorzaker dientdan te bewijzen dat het letsel niet door het ongeval is veroorzaakt.

LegisActio claimt uw letselschade in geheel Nederland

LegisActio wordt gevormd door een deskundig team van letselschade juristen en experts. Wij zijn werkzaam door heel Nederland en dus ook bij u in de regio. Ongeacht waar u woont in Nederland, kunnen wij uw letselschadezaak in behandeling nemen en zorgen voor de complete afhandeling tot het bereiken van een deugdelijke schadevergoeding. Indien gewenst bezoeken wij u thuis om nader kennis te maken en uw zaak door te nemen.

LegisActio zorgt voor de maximale genoegdoening!