Definities

 1. Cliënt: de contractspartij (opdrachtgever) van LegisActio (de opdrachtnemer) die de opdracht heeft aanvaard;
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht;
 3. Honorarium: de kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden verricht door LegisActio exclusief de kantoorkosten die LegisActio voor de werkzaamheden heeft moeten betalen.

Organisatievorm

 1. LegisActio Law Firm (hierna: ‘LegisActio’) is een onderneming gevestigd te Eindhoven en opgericht naar Nederlands recht. LegisActio is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 81425309. Onder LegisActio vallen de medewerkers van LegisActio.

Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, van cliënt(en) respectievelijk diens/dier rechtsopvolger(-ers);
 2. Door verstrekking van de opdracht en toezending van de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden aan de cliënt, verklaart de cliënt bekend te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden;
 3. Deze voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van alle medewerkers van LegisActio alsook ten behoeve van ex-deelnemers van de organisatie, bestuurders van deelnemers en al degene die, al of niet krachtens een arbeidsovereenkomst, voor een deelnemer werkzaam zijn of waren. Tevens zijn de voorwaarden bedongen voor eenieder voor wiens/wier handelen of nalaten de deelnemer(s) van LegisActio aansprakelijk is of kan zijn;
 4. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten;
 5. In de situatie dat een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig mogelijk moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De cliënt en LegisActio zullen dan zo nodig in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

De opdracht

 1. Opdrachten worden uitsluitend geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door de individuele medewerkers van LegisActio, die de opdracht voor eigen rekening en risico heeft ontvangen en aanvaard;
 2. De opdracht komt tot stand op het moment dat de aanvaarding daarvan schriftelijk door de medewerker aan cliënt is bevestigd;
 3. LegisActio is slechts gehouden de werkzaamheden in het kader van de verstrekte opdracht uit te voeren nadat de cliënt zelf aanvullende documentatie heeft aangeleverd, waaruit eenduidig het ongeval op is uit te maken (zoals een Europees schadeformulier dan wel een politierapport);
 4. Tot het moment van aanleveren van onder 3c genoemde documentatie is LegisActio slechts gehouden werkzaamheden uit te voeren die zijn gericht op het veiligstellen van termijnen;
 5. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de aanvaarde opdracht door LegisActio wordt uitgevoerd. De cliënt stemt ermee in dat LegisActio de opdracht geheel of gedeeltelijk kan laten uitvoeren door een andere praktijk die gespecialiseerd is in letselschade dan wel de zaak kan overdragen aan een advocaat voor het overeengekomen uurtarief;
 6. De werking van de artikelen 6:6 lid 2 BW jo. 7:404 BW jo. 7:407 BW jo. 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten;
 7. LegisActio voert de opdracht uit met een zorgvuldigheid die van ons in redelijkheid kan worden verwacht. De opdracht houdt echter uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis in, maar is een inspanningsverbintenis. LegisActio kan aldus niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat;
 8. LegisActio zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, van tevoren overleggen met cliënt. LegisActio is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden;
 9. Indien de cliënt de inhoud van de door LegisActio voor hem/haar/hen verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) aan derden verstrekt, is cliënt jegens LegisActio gehouden de derden erop te wijzen dat de werkzaamheden zijn verricht onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien de derden gebruik maakt/maken van de inhoud van de werkzaamheden, is/zijn de derden gebonden aan de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

 1. LegisActio is jegens de opdrachtgever (lees cliënt) niet aansprakelijk (noch jegens anderen aan wie diensten worden verleend) op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad, de wet of anderszins, voor enig bedrag in verband met winstderving, verlies van gegevens of goodwill. LegisActio is evenmin aansprakelijk voor enig gevolg-, incidentele, indirecte, punitieve of bijzondere schade in verband met vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins met betrekking tot de diensten, ongeacht mogelijke voorzienbaarheid van dergelijk verlies of schade;
 2. De (aansprakelijkheids)beperkingen genoemd in de voorafgaande artikelen zijn niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LegisActio of voor zover deze beperkingen bij wet verboden zijn;
 3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (lees cliënt). Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen;
 4. Aansprakelijkheid van indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

Tarievenregeling

 1. LegisActio hanteert in beginsel een ‘no cure, no pay’ instelling ten opzichte van de cliënt. LegisActio aan wie een opdracht is gegeven en die deze heeft aanvaard brengt aan de verzekeringsmaatschappij van de schadeveroorzakende wederpartij dan wel de schadeveroorzakende persoon zelf een tarief in rekening, te vermeerderen met kantoorkosten, verschotten en verschuldigde BTW. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 2. De kantoorkosten worden forfaitair berekend op 6% van het honorarium.

Geschillenregeling

 1. LegisActio kent een interne klachtenregeling;
 2. Bij de afhandeling van klachten over de dienstverlening of over declaraties zal in eerste instantie de interne klachtenprocedure moeten worden doorlopen. Hierbij zal de in deze regeling beschreven procedure worden gevolgd. Wanneer de klacht niet tot volle tevredenheid van de cliënt kan worden opgelost, kan de cliënt zich wenden tot andere instanties omtrent zijn of haar klacht;
 3. De interne klachtenregeling van LegisActio kan bij elk medewerker worden opgevraagd;
 4. Bij enig geschil dat na de interne klachtenregeling alsmede na tussenkomst van een onafhankelijke derde instantie niet tot een resultaat is toegekomen, zal het geschil in beginsel worden beslecht in de vorm van arbitrage, waarop de Nederlandse arbitragewet van toepassing is.

Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en LegisActio alsmede op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.