De door ons verzonden of gepubliceerde informatie via internet of via e-mailberichten (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de door ons beoogde geadresseerde(n) en voor hen die van de geadresseerde(n) toestemming kregen om deze informatie te lezen of te ontvangen. Ontvangt u de informatie per abuis, bijvoorbeeld door abusievelijk gebruik van een verkeerd e-mailadres, dan wordt u er hierbij op attent gemaakt, dat openbaarmaking, reproductie, verspreiding of gebruik van de informatie door anderen dan de door ons beoogde geadresseerde(n) streng verboden is. Informeert alstublieft de verzender van de informatie, door de verzonden informatie of publicaties te beantwoorden en vervolgens te vernietigen, zonder het gekopieerd of geopend te hebben. De informatie in onze e-mailberichten (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Hoewel wij ernaar hebben gestreefd om alle door ons gepubliceerde informatie zo correct mogelijk weer te geven, zijn wij niet (LegisActio Law Firm) aansprakelijk voor eventuele abusievelijk gemaakte fouten in de weergave van deze informatie.